Naša spoločnosť má vyvinutý vlastný školiaci systém, ktorým pripravuje obsluhu priamo do konkrétnej prevádzky objednávateľa. Pri školeniach úzko spolupracujeme s odbornými pracovníkmi, ktorí sa starajú o BOZP v jednotlivých prevádzkach, na ktorú sa kladie dôraz, aby školiaci program bol šitý priamo na mieru.
Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Dĺžka teoretickej a praktickej prípravy závisí od triedy a druhu motorového vozíka a je daná vyhl. 356/2007 Z.z..
 
Dĺžka kurzov VZV:
  • Základný kurz – 2 až 7 dní od druhu pohonu a spôsobu ovládania motorového vozíka
  • Rozšírenie preukazu vodiča motorového vozíka časovo podľa druhu a triedy
  • Opakované preškolenie vodičov motorových vozíkov 1 deň.
Bezpečná, správna a odborná obsluha motorových vozíkov a manipulácia s bremenami môže byť zabezpečená len kvalifikovaným vodičom.
Pre zabezpečenie takejto kvalifikácie je nutné, aby vodič motorového (vysokozdvižného) vozíka absolvoval prípravu v kurze určenom pre vodičov motorových vozíkov t.j. kurz vzv. Okrem iného cieľom kurzu bolo aj zvyšovanie odborných vedomostí účastníkov školenia z bezpečnosti práce pri vedení motorových vysokozdvižných vozíkov.
 
PONÚKAME VÁM
  • získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov
  • rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy vozíkov
  • pravidelné opakované školenia na predĺženie platnosti NZV a VZV preukazu (1 x za 2 roky)
  • aktualizačnú odbornú prípravu (1 x za 5 rokov)
  • vystavenie EU preukazu najnovšieho vzoru a evidenčnej karty vodiča motorového vozíka, vystavenie duplikátu preukazu
  • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
  • kondičné jazdy
  • zaškolenie pre výmenu a nabíjanie akumulátorových batérií
  • zaškolenie obsluhy pre výmenu plynových fliaš (LPG)
  • školenie zodpovednej osoby (užívateľa motorových vozíkov)
  • odborné poradenstvo v oblasti používania motorových vozíkov
  • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia alebo AOP v stanovených termínoch
PREČO SI VYBRAŤ NAŠE ŠKOLIACE STREDISKO
Sme akreditované školiace stredisko akreditované Národným inšpektorátom práce. Ponúkame Vám vyškolenie pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried a druhov.
Vykonávame základné, opakovacie, rozširovacie a aktualizačné kurzy obsluhy motorových vozíkov, kondičné jazdy.
Spolupracujeme s veľkými zamestnávateľmi, pre ktorých aj odporúčame nových zamestnancov.
Z našich dlhoročných skúseností vieme, že stabilný partner v logistike musí spĺňať kritéria šité na mieru pre svojich zákazníkov. Tieto parametre spĺňame niekoľko rokov, preto si dovoľujeme považovať sa za špecialistov v školeniach  na manipulačnú techniku. Sme tím pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobnej,  distribučnej a automotive logistike.  
Naše školenia prebiehajú v reálnych skladoch či už u nás v školiacom stredisku alebo priamo u nášho objednávateľa.
ABSOLVOVANÍM KURZU U NÁS ZÍSKATE
  • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu obsluhy motorových vozíkov
  • možnosť zamestnať sa ako obsluha motorových vozíkov v rámci celej SR alebo Európskej únie
  • teoretické vedomosti uplatniteľné v praxi
  • praktické zručnosti s vedením vysokozdvižných vozíkov, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
  • kvalitnú prípravu do budúceho zamestnania
  • množstvo užitočných  a zaujímavých informácií
  • EU Preukaz obsluhy motorových vozíkov